אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

מוסדות בית הספר

מועצת בית-הספר: מורכבת ופועלת בהתאם לנהלי הפקולטאות באוניברסיטה וכוללת את כל הפרופסורים, פרופסורים-חברים, מרצים בכירים, מרצים והמורים הבכירים .כמו כן חברים במועצה נציג המורים, נציג המדריכים והאסיסטנטים, נציג (משקיף) של המדריכים בהכשרה מקצועית ונציג (משקיף) של עוזרי ההוראה. כמו כן משתתפים במועצה ראש המדור להכשרה מקצועית והיועץ לתלמידים בתוקף תפקידם. מועצת בית הספר דנה ומחליטה בנושאים של הפיתוח האקדמי של בית-הספר ותוכניות הלימודים, בכפוף למגבלות תקציב וכוח אדם. במועצת ביה"ס משתתף גם נציג התלמידים.

ועדות ההוראה: ועדת ההוראה המשותפת ללימודי הבוגר ולימודי המוסמך וועדות ההוראה של התוכניות ע"ש ד"ר יוסף י. שוורץ, דנות ומחליטות בענייני ההוראה של תוכניות אלה. בוועדות אלה משתתף נציג התלמידים.

ועדות קבלה: ועדות הקבלה מטפלות בכל העניינים הקשורים לקבלת תלמידים לתוכניות השונות בבית-הספר.

ועדת מלגות: דנה ומחליטה בכל ענייני המלגות והפרסים לתלמידים ומתייחסת לבקשות למלגות המוגשות על-ידי התלמידים.

ועדת מורים-תלמידים: בבית-הספר פועלת ועדה משותפת של מורים ותלמידים. ועדה זן מטפלת בבעיות שונות המועלות על-ידי התלמידים וכן מהווה פורום בו יכולים הסטודנטים והסגל לדון בתוכנית הלימודים באווירת שיתוף ולסייע בתכנון לטווח ארוך. נציגי התלמידים נבחרים על ידי חבריהם, לפי שנות לימוד.

ועדת הערעורים על ציון "נכשל" בהכשרה המקצועית: הוועדה דנה בערעורו של תלמיד אשר קבל ציון "נכשל" בהכשרה מקצועית, לפי פנייתו של התלמיד, או לפי פנייתו של ראש המדור להכשרה מקצועית, אם לפי שיקולו הכשלון נובע מסיבות חמורות במיוחד. החברים בוועדה מתמנים ע"י דיקן ביה"ס.

הוועדה לתלמידים לקויי למידה: בבית הספר ועדה המטפלת בתלמידים עם ליקויי למידה. יושב ראש הוועדה וחבריה מתמנים ע"י דיקן ביה"ס. תלמיד לקוי למידה יפנה ליו"ר הוועדה בתחילת שנה"ל, יפרט את הליקוי ואת הסעדים המבוקשים ויצרף אבחונים ממקור מוסמך. אישורים על התאמות לפי צרכים מיוחדים, כוחם יפה לשלוש שנות הלימודים (ראה פרק נהלים כלליים).

היועץ לענייני תלמידים: מטפל בבעיות ובקשות מיוחדות של תלמידים. מייעץ בנושאים הקשורים להרכבת תוכנית הלימודים ותוכניות מיוחדות.

המזכירויות לענייני תלמידים: הטיפול בעניינים המינהליים הנוגעים לתלמידים והדרכה הכללית בענייני נהלי לימודים ניתנים על-ידי המזכירויות לענייני תלמידים של התוכניות השונות.